Skip to main content

Algemene voorwaarden PaintDrew 

Definities 

 1. PaintDrew: gevestigd te onder KvK: 78505917 | Lelystad, FLEVOLAND
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan. PaintDrew
 3. Partijen: PaintDrew en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten  

en leveringen van diensten of producten door of namens; PaintDrew. 

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. PaintDrew.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte 1 maand staat vermeld.  
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 

Aanvaarding  

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt PaintDrew zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.  
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) PaintDrew heeft bevestigd.
 3. Bij aanbetaling of vooraf geleverde schets/concept van het product, wordt dit gezien als aanvaarding van de offerte en opdracht.  

Prijzen 

 1. Alle prijzen die hanteert zijn in euro’s, zijn EX BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals PaintDrew exclusief administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen op die hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn PaintDrew gemaakt, kan te allen tijde gewijzigd worden door PaintDrew.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die PaintDrew niet kon voorzien ten tijde van  het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot  prijsverhogingen.  
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Indien de opdracht in eindresultaat is geleverd aan de consument en dit ten slotte geannuleerd wordt, dienen de gewerkte uren volgens de urenregistratie voldaan te worden. Het uurtarief bedraagt €60,- exclusief BTW. 

Monsters/modellen  

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten  ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken  dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is gerechtigd een rente van 1,5% per maand in PaintDrew rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag PaintDrew zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van PaintDrew op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door PaintDrew, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan PaintDrew te betalen.

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is PaintDrew gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. PaintDrew roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan PaintDrew, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.  
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

het product niet is gepubliceerd 

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is 

het product geen los tijdschrift of losse krant is 

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

 1. De bedenktijd van 7 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product 

bij een abonnement heeft ontvangen 

zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info.paintdrew@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van PaintDrew, www.paintdrew.com kan worden gedownload. 
 2. De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan PaintDrew, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.  
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van PaintDrew indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal PaintDrew deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan PaintDrew heeft geretourneerd.
 5. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien het eindresultaat van het desbetreffende opdracht nog niet geleverd is aan de consument.

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze  overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. PaintDrew kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat  de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van PaintDrew heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten  voldoende zekerheid heeft gesteld.  
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd  is aan PaintDrew. 
 3. PaintDrew is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het  gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan PaintDrew te verrekenen met een vordering op PaintDrew.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. PaintDrew blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn  betalingsverplichtingen ten aanzien van PaintDrew op grond van wat voor met PaintDrew gesloten overeenkomst dan  ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan PaintDrew zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden  of anderszins bezwaren.

 1. Indien PaintDrew een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft  PaintDrew het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. Levering vindt plaats bij PaintDrew, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.  

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft PaintDrew het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 1. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan PaintDrew kan tegenwerpen. 

Levertijd 

 1. De door PaintDrew opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan PaintDrew door PaintDrew schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om  de overeenkomst te ontbinden, tenzij PaintDrew niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan  PaintDrew niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan PaintDrew, bij gebreke waarvan PaintDrew niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening  van de klant. 

Garantie 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.  
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring 

De klant vrijwaart PaintDrew tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door PaintDrew geleverde producten en/of diensten.

Klachten 

 1. De klant dient een door PaintDrew geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant PaintDrew daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  
 3. Consumenten dienen PaintDrew uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat PaintDrew in staat is hierop adequaat te reageren.  
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat PaintDrew gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan PaintDrew. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling PaintDrew ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als PaintDrew een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de  volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan PaintDrew verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid PaintDrew 

 1. PaintDrew is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien PaintDrew aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. PaintDrew is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien PaintDrew aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van PaintDrew vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89  van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer PaintDrew toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door PaintDrew niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat PaintDrew in verzuim is.  
 3. PaintDrew heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien PaintDrew kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van PaintDrew in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan PaintDrew kan worden toegerekend in een van de wil van PaintDrew onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van PaintDrew kan worden verlangd.  
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen.  
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor PaintDrew 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan  nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat PaintDrew er weer aan kan voldoen.  4.  

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

 1. PaintDrew is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van  de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst  

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. PaintDrew is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal PaintDrew zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
   

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van PaintDrew.  
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,  Burgerlijk Wetboek.
    

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt  komt van wat PaintDrew bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar PaintDrew is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Opgesteld op.